kids encyclopedia robot

Azərbaycan marşı facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
English: The National Anthem of the Republic of Azerbaijan
National anthem of  Azerbaijan
Lyrics Ahmad Javad
Music Uzeyir Hajibeyov
Adopted 1918

Azərbaycan Marşı is the national anthem of Azerbaijan. The original title is March of Azerbaijan. The words were written by the poet Ahmad Javad. The music was by Azeri composer Uzeyir Hajibeyov. The anthem was started in 1918.

A part of the song is written on the back of the Azerbaijani 5 manat banknote issued since 2006.

Lyrics

Azerbaijani lyrics Cyrillic Version English translation
Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!
Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!
Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсуд јаша!
Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!
Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!
Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Oh you glorious Fatherland of the brave child!
We are all together ready to give our lives for you!
We are all together strong to sacrifice our blood for you!
Live blessed with your three-coloured flag!
Live blessed with your three-coloured flag!
Thousands of lives were sacrificed,
Your chest became an arena for battles!
Soldiers gave their life for you,
All of them became heroes!
You shall be a garden full of roses,
Every moment our life can be sacrificed for you!
For you a thousand and one caresses
Are constant in my chest!
Guard your honor,
To hold up high your flag,
Guard your honor,
The whole youth is enthused!
Honorable Fatherland! Honorable Fatherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Stamps of Azerbaijan, 2011-991
2011 Azerbaijani stamp featuring the lyrics of the national anthem

Note that, in accordance with Azerbaijani law, there are no official translations of the anthem.

See also

Kids robot.svg In Spanish: Himno nacional de Azerbaiyán para niños

kids search engine
Azərbaycan marşı Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.