kids encyclopedia robot

Bushido (disambiguation) facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

Originally, Bushido ( Bushi-Dō ) is the Samurai code of honour in Japan.

Bushido may also mean:

  • Bushido (rapper), a German rapper.
  • A mod in development for the computer game Half-Life 2.
  • Bushido (role-playing game), a role playing game from the late 20th century.
  • Bushido (comics), a DC comics character.

See also

Kids robot.svg In Spanish: Bushido (desambiguación) para niños

kids search engine
Bushido (disambiguation) Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.