kids encyclopedia robot

Fatshe leno la rona facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Fatshe leno la rona
English: Blessed Be This Noble Land
National anthem of  Botswana
Lyrics Kgalemang Tumediso Motsete
Music Kgalemang Tumediso Motsete
Adopted 1966

"Blessed Be This Noble Land" is called "Fatshe leno la rona" in the Tswana language. It is the national anthem of Botswana. Kgalemang Tumediso Motsete wrote the lyrics (words) and composed the music of this song in 1962. Four years later when the country got its independence from the United Kingdom, this anthem was adopted.

Lyrics

Tswana version

Setswana lyrics
Pronunciation

Fatshe leno la rona
Ke mpho ya Modimo,
Ke boswa jwa borraetsho;
A le nne ka kagiso.

Khorase:
Tsogang, tsogang! Banna, tsogang!
Emang, basadi, emang, tlhagafalang!
Re kopane le go direla
Lefatshe la rona.


'Ina lentle la tumo
La tšhaba ya Botswana,
Ka kutlwano le kagisano,
E bopagantswe mmogo.

Khorase

 /fatsʰɪ lɪnʊ la rʊna/
/kɪ mpʰʊ ja mʊdimʊ ǀ/
/kɪ bʊswa jwa bʊrraɪtsʰʊ ǀ/
/a lɪ nnɪ kɪ kaχisʊ ‖/

/kʰʊrasɪ/
/tsʊχaŋ ǀ tsʊχaŋ ‖ banna ǀ tsʊχaŋ ‖/
/ɪmaŋ ǀ basadi ǀ ɪmaŋ ǀ tɬʰaχafalaŋ ‖/
/rɪ kʊpanɪ lɪ χʊ dirɪla/
/lɪfatsʰɪ la rʊna ‖/

/ina lɪntɬɪ la tumʊ/
/la tʃʰaba ja bʊtswana ǀ/
/ka kutɬwanʊ lɪ kaχisanʊ ǀ/
/ɪ bʊpaχantswɪ mmʊχʊ ‖/

/kʰʊrasɪ/

English version

Blessed be this noble land,
Gift to us from God's strong hand,
Heritage our fathers left to us;
May it always be at peace.
Chorus:
Awake, awake, O men, awake!
And women close beside them stand,
Together we'll work and serve
This land, this happy land!
Work of beauty and of fame,
The name Botswana to us came
Through our unity and harmony,
We'll remain at peace as one.
Chorus

Images for kids

kids search engine
Fatshe leno la rona Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.