kids encyclopedia robot

Amar Shonar Bangla facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
আমার সোনার বাংলা
English: My Golden Bengal
Amar Sonar Bangla
Amar Sonar Bangla Music.svg
National anthem of  Bangladesh
Lyrics Rabindranath Tagore, 1905
Music Gagan Harkara, 1889
Adopted 1971

Amar Shonar Bangla (bn. আমার সোনার বাংলা, pron. [amar ʃonar baŋla]; en. "My Golden Bengal") is the national anthem of Bangladesh. Adopted in 1972, the lyrics (words) were written by Rabindranath Tagore in 1909 and the music was composed by Gagan Harkara in 1889.

History

It was originally an ode to Bangamata ('Mother Bengal'); the music is based on the melody of the folk song Āmi Kōthāy Pabo Tarē. The modern instrumental rendition was arranged by Samar Das.

Lyrics

Bengali original

Only the first two stanzas (which are highlighted in bold) are officially part of the anthem.

Bengali abugida (official)
Latin transcription (phonetic)
IPA transcription

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥


কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে—
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥


তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলে রে,
তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে—
তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥

ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে,
সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে,
তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥

ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে—
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি

Amar shonar Bangla, ami tomay bhalobashi
Cirodin tomar akash, tomar batash, amar prane bajay bãshi.
O ma, phagune tor amer bone ghrane pagol kôre,
Mori hay, hay re:
O ma, Ôghrane tor bhôra khete ami ki dekhechi modhur hashi.


Ki shobha, ki chaya go, ki sneho, ki maya go,
Ki ãcol bichayecho bôṭer mule, nodir kule kule
Ma, tor mukher bani amar kane lage shudhar môto,
Mori hay, hay re:
Ma, tor bôdonkhani molin hole, o ma, ami nôyonjôle bhashi.


Tomar ei khêlaghôre shishukal kaṭile re,
Tomari dhulamaṭi ôngge makhi dhonno jibôn mani
Tui din phurale shondhakale ki dip jalish ghôre,
Mori hay, hay re:
Tôkhon khêladhula shôkol phele, o ma, tomar kole chuṭe ashi.

Dhenu-côra tomar maṭhe, pare jabar kheyaghaṭe,
Shara din pakhi-ḍaka chayay-ḍhaka tomar pollibaṭe,
Tomar dhane-bhôra anginate jibôner din kaṭe
Mori hay, hay re:
O ma, amar je bhai tara shôbai, o ma, tomar rakhal tomar cashi.

O ma, tor côronete dilem ei matha pete:
De go tor payer dhula, she je amar mathar manik hôbe
O ma, goriber dhôn ja ache tai dibo côrontôle,
Mori hay, hay re:
Ami pôrer ghôre kinbo na ar, ma, tor bhushon bole gôlar phãshi.

[amar ʃonar baŋla ǀ ami tomaj bʱalobaʃi]
[tʃirodin tomar akaʃ ǀ tomar bataʃ ǀ amar prane badʒaj bãʃi ‖]
[o ma ǀ pʰagune tor amer bone gʱrane pagol kɔre ǀ]
[mori haj ǀ haj re ǀ]
[o ma ǀ ɔgʱrane tor bʱɔra kʰete ami ki dekʰetʃʰi modʱur haʃi ‖]


[ki ʃobʱa ǀ ki tʃʰaja go ǀ ki sneho ǀ ki maja go ǀ]
[ki ãtʃol bitʃʰajetʃʰo bɔʈer mule ǀ nodir kule kule]
[ma ǀ tor mukʰer bani amar kane lage ʃudʱar mɔto ǀ]
[mori haj ǀ haj re ǀ]
[ma ǀ tor bɔdonkʰani molin hole ǀ o ma ǀ ami nɔjondʒɔle bʱaʃi ‖]


[tomar ei kʰɛlagʱɔre ʃiʃukal kaʈile re ǀ]
[tomari dʱulamaʈi ɔŋge makʰi dʱonno dʒibɔn mani]
[tui din pʰurale ʃondʱakale ki dip dʒaliʃ gʱɔre ǀ]
[mori haj ǀ haj re ǀ]
[tɔkʰon kʰɛladʱula ʃɔkol pʰele ǀ o ma ǀ tomar kole tʃʰuʈe aʃi ‖]

[dʱenutʃɔra tomar maʈʰe ǀ pare dʒabar kʰejagʱaʈe ǀ]
[ʃara din pakʰiɖaka tʃʰajajɖʱaka tomar pollibʱaʈe ǀ]
[tomar dʱanebʱɔra aŋinate dʒibɔner din kaʈe]
[mori haj ǀ haj re ǀ]
[o ma ǀ amar dʒe bʱai tara ʃɔbai ǀ o ma ǀ tomar rakʰal tomar tʃaʃi ‖]

[o ma ǀ tor tʃɔronete dilem ei matʰa pete ǀ]
[de go tor pajer dʱula ǀ ʃe dʒe amar matʰar manik hɔbe]
[o ma ǀ goriber dʱɔn dʒa atʃʰe tai dibo tʃɔrontɔle ǀ]
[mori haj ǀ haj re ǀ]
[ami pɔrer gʱɔre kinbo na ar ǀ ma ǀ tor bʱuʃon bole gɔlar pʰãʃi ‖]

English translation

My golden Bengal, I love you.
Forever thy skies, thy air set my heart in tune as if it were a flute,
O mother! The aroma of the mango orchard in Falgun drives me crazy,
Ah, what a thrill!
O mother! In Ogrohayon time sees sweet smiles all through mature fields of paddy.
What beauty, what shades, what affection, what tenderness!
What a quilt have thee spread at the feet of banyan trees and along the bank of every river,
Oh mother mine, words from thy lips are like nectar to my ears.
Ah, what a thrill!
If sadness, O mother! casts a gloom on your face, my eyes are filled with tears!
Spending my childhood in your playhouse
Your dirt and soil smeared all over my body, I consider myself privileged.
The wonderful lamp you light up at dusk,
Ah, what a thrill!
I quit play and sprint back to your lap at once, O mother!
In the cattle grazing field, on the pier for crossing stream,
Shaded village walkways, serene with calling birds,
Open porch with heaped ripe paddy my life goes on.
Ah, what a thrill!
All your shepherds and farmers are my brothers.
This time I offer my head beneath your feet,
Bless me with your dust, I shall be obliged to flaunt overhead.
I shall offer you meagrely whatever I have at home,
Ah, what a thrill!
Never bother to buy you, from others, a hanging rope disguised as a crown.

Images for kids

See also

Kids robot.svg In Spanish: Himno nacional de Bangladés para niños

Black History Month on Kiddle
Famous African-American Pilots:
Bessie Coleman
Spann Watson
Jill E. Brown
Sherman W. White
kids search engine
Amar Shonar Bangla Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.