kids encyclopedia robot

Casas de Fernando Alonso facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Escudo de Casas de Fernando Alonso
coat of arms

Casas de Fernando Alonso is a municipality in Cuenca, Castile-La Mancha, Spain. It has a population of 1,405.

kids search engine
Casas de Fernando Alonso Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.