kids encyclopedia robot

Glisezinski Lake facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Glisezinski Lake
Gleabiski Lake
Glesbiki Lake
Lake Glesbiski
Location Portage County, Wisconsin
Type lake
Etymology Glisezinski family

Glisezinski Lake is a lake in the U.S. state of Wisconsin.

The lake was named after the local Glisezinski family. Variant names are "Gleabiski Lake", "Glesbiki Lake", and "Lake Glesbiski".

kids search engine
Glisezinski Lake Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.