kids encyclopedia robot

Aegukka facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
애국가
Aegukka
National anthem of North Korea (DPRK)
Lyrics Pak Se-yong
Music Kim Won-gyun
Adopted 1947

"Aegukka", Korean for "Patriotic Song", is North Korea's national anthem. To celebrate the country's independence from imperial Japan, it was written by Pak Se-yong and composed by Kim Won-gyun, then it was adopted in 1947 shortly after.

It should not be confused with South Korea's anthem, which has the same name but uses a different romanisation scheme. It is sometimes also known by the first bit of the song, Achhimŭn pinnara (아침은 빛나라), meaning Let Morning Shine.

Lyrics

Chosŏn'gŭl characters
McCune-Reischauer Romanization
Kontsevich Cyrillization
Phonetic transcription (IPA)

1절
아침은 빛나라 이 강산
은금에 자원도 가득한
삼천리 아름다운 내 조국
반만년 오랜 력사에
𝄆 찬란한 문화로 자라난
슬기론 인민의 이 영광
몸과 맘 다 바쳐 이 조선
길이 받드세 𝄇

2절
백두산 기상을 다 안고
근로의 정신은 깃들어
진리로 뭉쳐진 억센 뜻
온 세계 앞서 나가리
𝄆 솟는 힘 노도도 내밀어
인민의 뜻으로 선 나라
한없이 부강하는 이 조선
길이 빛내세 𝄇

1 chŏl
Ach'imŭn pinnara i kangsan
Ŭn'gŭme chawŏndo kadŭkhan
Samch'ŏlli arŭmdaun nae choguk
Panmannyŏn oraen ryŏksaë
𝄆 Ch'allanhan munhwaro charanan
Sŭlgiron inminŭi i yŏnggwang
Momgwa mam ta pach'yŏ i Chosŏn
Kiri pattŭse 𝄇
2 chŏl
Paektusan kisangŭl ta anko
Kŭlloŭi chŏngsinŭn kittŭrŏ
Chilliro mungch'yŏjin ŏksen ttŭt
On segye apsŏ nagari
𝄆 Sonnŭn him nododo naemirŏ
Inminŭi ttŭsŭro sŏn nara
Hanŏpsi puganghanŭn i Chosŏn
Kiri pinnaese 𝄇

1 чоль
Ачхимын пиннара и канъсан
Ынгыме чавондо кадыкхан
Самчхолли арымдаун нэ чогук
Памманнён орэн рёксае
𝄆 Чхаллахан мунхваро чаранан
Сыльгирон инминый и ёнъгванъ
Момгва мам та пачхё и Чосон
Кири паттысе 𝄇

2 чоль
Пэктусангисанъыль та анго
Кыллоый чонъсинын киттыро
Чиллиро мунъчхё чин оксен ттыт
Он сеге апсо нагари
𝄆 Соннын хим нододо нэмиро
Инминый ттысыро сон нара
Ханопси пуганъханын и Чосон
Кири пиннэсе 𝄇

1
[a̠t͡ɕʰimɯn pinna̠ɾa̠ i ka̠ŋsʰa̠n]
[ɯngɯme̞ t͡ɕa̠wʌ̹ndo̞ ka̠dɯkʰa̠n]
[sʰa̠mt͡ɕʰʌ̹ɭʎi a̠ɾɯmda̠un nɛ̝ t͡ɕo̞guk̚]
[pa̠nma̠nɲjʌ̹n o̞ɾɛ̝n ɾjʌ̹ks͈a̠e̞]
𝄆 [t͡ɕʰa̠ɭɭa̠nɦa̠n munβwa̠ɾo̞ t͡ɕa̠ɾa̠na̠n]
[sʰɯɭgiɾo̞n inminɰi i jʌ̹ŋgwa̠ŋ]
[mo̞mgwa̠ ma̠m ta̠ pa̠t͡ɕʰjʌ̹ i t͡ɕo̞sʰʌ̹n]
[kiɾi pa̠t̚t͈ɯsʰe̞] 𝄆

2
[pɛ̝k̚t͈usʰa̠n kisʰa̠ŋɯɭ ta̠ a̠nko̞]
[kɯɭɭo̞ɰi t͡ɕʌ̹ŋɕinɯn kit̚t͈ɯɾo̞]
[t͡ɕiɭʎiɾo̞ muŋt͡ɕʰjʌ̹d͡ʑin ʌ̹ks͈e̞n t͈ɯt̚]
[o̞n sʰe̞ɡje̞ a̠ps͈ʌ̹ na̠ga̠ɾi]
𝄆 [sʰo̞nnɯn çim no̞do̞do̞ nɛ̝miɾʌ̹]
[inminɰi t͈ɯsʰɯɾo̞ so̞n na̠ɾa̠]
[ha̠nʌ̹p̚ɕ͈i puga̠ŋɦa̠nɯn i t͡ɕo̞sʰʌ̹n]
[kiɾi pinnɛ̝sʰe̞] 𝄆

Poetic English translation

Shine bright, thou dawn, on this land so fair;
Thy land in silver and gold aboundeth.
The country of three thousand ri;
Thy history five millennia stretcheth.
𝄆 Rich in cultural heritage,
Our Folk were ever renown'd and sage
And as with heart and soul we strive –
Korea shall forever thrive! 𝄇
The spirit of Paektu we embrace,
’Tis where our love of toil dwelleth,
United with truth, our strong will shall face
The whole world and set forth.
𝄆 O nation, thy will our People built
Braceth fierce waves mightily
Our united Korea the Great
Fourisheth eternally! 𝄇

See also

Kids robot.svg In Spanish: Himno Nacional de Corea del Norte para niños

kids search engine
Aegukka Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.