kids encyclopedia robot

Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic
Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic
National anthem of Tajik Sovet Socialist Republic
Lyrics Abolqasem Lahouti
Music Suleiman Yudakov
Adopted 1946–1994

The Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic was the anthem of Tajikistan when it was part of the Soviet Union. The lyrics were written by Abolqasem Lahuti. The music was composed by Suleiman Yudakov in 1946, the year it was adopted.

The melody is retained in the current national anthem of Tajikistan, done in the same manner as Belarus and Uzbekistan.

Post-Stalinist lyrics

Tajik original

Cyrillic script
Perso-Arabic script
Latin script (old)
Latin script (modern)
IPA transcription

Чу дасти Рус мадад намуд,
бародарии халқи Совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифтихори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
Мустақил давлати Тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди даъвати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Зи партия ба мо расид, ба партия сад офарин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Шиори мо диҳад садо:
Баробарӣ, бародарӣ миёни халқи мо.
Зи хонадони мо касе намешавад ҷудо,
Ягонагиро ба худ сипар кунем
Ба сӯи фатҳи Коммунизм сафар кунем, сафар кунем,
Зинда бод мулки мо, халқи мо, Иттиҳоди мо.

،چو دست روس مدد نمود
،برادرئ خلق سوویت استوار شد
.ستارهٔ حیات ما شراره‌بار شد
گذشته‌های پرافتخار ما
به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
.مستقل دولت تاجیکان برقرار شد

به حال تب درون شب
صدای رعد دعوت لنین فرا رسید
ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
سعادت جاودان در این زمین
ز پارتیه به ما رسید، به پارتیه صد آفرین
.مرد آزاده مارا چنین نو بپرورید

شعار ما دهد صدا
.برابری، برادری میان جلق ما
،ز خاندان ما كسی نمی‌شود جدا
يگانگیرا به خود سپر كنیم
،به سوی فتح كمونیزم سفر كنیم، سفر كنیم
.زنده باد ملك ما، خلق ما، اتحاد ما

Cu dasti Rus madad namud,
ʙarodariji xalqi Sovet ustuvor şud,
sitoraji hajoti mo şaroraʙor şud.
Guzaştahoji puriftixori mo
ʙa çilva omadandu dar dijori mo, dijori mo
Mustaqil davlati Toçikon ʙarqaror şud.

Ba holi taʙ daruni şaʙ
Sadoji raʼdi daʼvati Lenin faro rasid
Zi ʙarqi ʙajraqaş sijohiji sitam parid
Saodati çovidon dar in zamin
Zi partija ʙa mo rasid, ʙa partija sad ofarin
Mardu ozoda moro cunin ū ʙiparvarid.

Şiori mo dihad sado:
Baroʙarī, ʙarodarī mijoni xalqi mo.
Zi xonadoni mo kase nameşavad çudo,
Jagonagiro ʙa xud sipar kunem
Ba sūji fathi Kommunizm safar kunem, safar kunem,
Zinda ʙod mulki mo, xalqi mo, Ittihodi mo.

Chu dasti Rus madad namud,
barodariyi xalqi Sovet ustuvor shud,
sitorayi hayoti mo sharorabor shud.
Guzashtahoyi puriftixori mo
ba jilva omadandu dar diyori mo, diyori mo
Mustaqil davlati Tojikon barqaror shud.

Ba holi tab daruni shab
Sadoyi ra‘di da‘vati Lenin faro rasid
Zi barqi bayraqash siyohiyi sitam parid
Saodati jovidon dar in zamin
Zi partiya ba mo rasid, ba partiya sad ofarin
Mardu ozoda moro chunin ú biparvarid.

Shiori mo dihad sado:
Barobarí, barodarí miyoni xalqi mo.
Zi xonadoni mo kase nameshavad judo,
Yagonagiro ba xud sipar kunem
Ba súyi fathi Kommunizm safar kunem, safar kunem,
Zinda bod mulki mo, xalqi mo, Ittihodi mo.

[t͡ʃʰuː d̪æ̞st̪ʰɪ ruːs mæ̞d̪æ̞d̪ næ̞muːd̪ ǀ]
[bæ̞ɾɔ̝ːd̪æ̞ɾɪjɪ χæ̞lqʰɪ sɔ̝ːve̞t̪ʰ ʊst̪ʰʊvɔ̝ːɾ ʃʊd̪ ǀ]
[sɪt̪ʰɔ̝ːɾæ̞jɪ hæ̞jɔ̝ːt̪ʰɪ mɔ̝ː ʃæ̞ɾɔ̝ːɾæ̞bɔ̝ːɾ ʃʊd̪ ǁ]
[gʊzæ̞ʃt̪ʰæ̞hɔ̝ːjɪ pʰʊɾɪft̪ʰɪχɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː]
[bæ̞ d͡ʒɪlvæ̞ ɔ̝ːmæ̞d̪æ̞nd̪uː d̪æ̞ɹ d̪ɪjɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː ǀ d̪ɪjɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː]
[mʊst̪ʰæ̞qʰɪl dæ̞vlæ̞t̪ʰɪ t̪ʰɔ̝ːd͡ʒiːkʰɔ̝ːn bæ̞ɾqʰæ̞ɾɔ̝ːɾ ʃʊd̪ ǁ]

[bæ̞ hɔ̝ːlɪ t̪ʰæ̞b d̪æ̞ɾuːnɪ ʃæ̞b]
[sæ̞d̪ɔ̝ːjɪ ræ̞ʔd̪ɪ d̪æ̞ʔvæ̞t̪ʰɪ le̞niːn fæ̞ɾɔ̝ː ræ̞siːd̪]
[zɪ bæ̞ɾqʰɪ bæ̞jɾæ̞qʰæ̞ʃ sɪjɔ̝ːhɪjɪ sɪt̪ʰæ̞m pʰæ̞ɾiːd̪]
[sæ̞ʔɔ̝ːd̪æ̞t̪ʰɪ d͡ʒɔ̝ːvɪd̪ɔ̝ːn d̪æ̞ɾ iːn zæ̞miːn]
[zɪ pʰæ̞ɹt̪ʰɪjæ̞ bæ̞ mɔ̝ː ræ̞siːd̪ ǀ bæ̞ pʰæ̞ɹt̪ʰɪjæ̞ sæ̞d̪ ɔ̝ːfæ̞ɾiːn]
[mæ̞ɹd̪ʊ ɔ̝ːzɔ̝ːd̪æ̞ mɔ̝ːɾɔ̝ː t͡ʃʰʊniːn ɵː bɪpʰæ̞ɾvæ̞ɾiːd̪ ǁ]

[ʃɪʔɔ̝ːɾɪ mɔ̝ː d̪ɪhæ̞d̪ sæ̞d̪ɔ̝ː ǀ]
[bæ̞ɾɔ̝ːbæ̞ɾíː ǀ bæ̞ɾɔ̝ːd̪æ̞ɾíː mɪjɔ̝ːnɪ χæ̞lqʰɪ mɔ̝ː ǁ]
[zɪ χɔ̝ːnæ̞d̪ɔ̝ːnɪ mɔ̝ː kʰæ̞se̞ː næ̞me̞ːʃæ̞væ̞d̪ d͡ʒʊd̪ɔ̝ː ǀ]
[jæ̞gɔ̝ːnæ̞giːɾɔ̝ː bæ̞ χuːd̪ sɪpʰæ̞ɾ kʰʊne̞ːm]
[bæ̞ sɵːjɪ fæ̞t̪ʰhɪ kʰɔ̝ːmːuːniːzm sæ̞fæ̞ɾ kʰʊne̞ːm ǀ sæ̞fæ̞ɾ kʰʊne̞ːm ǀ]
[zɪnd̪æ̞ bɔ̝ːd̪ mʊlkʰɪ mɔ̝ː ǀ χæ̞lqʰɪ mɔ̝ː ǀ ɪt̪ːʰɪhɔ̝ːd̪ɪ mɔ̝ː ‖]

English translation

When Russia's hand supported us,
The guild of the Soviet folk was created,
The star of our life was enlightened.
Oh, our pasts with effulgence filled
Came to vision into our land, our homeland.
An independent state of the Tajik folk was formed.
Feverishness during the night
The thunderous roar of Lenin's summon sounded
From the glow of his flag, there the dark oppression went
The eternal happiness that lieth upon this Earth
Was delivered to us from the Party of hundred creations, hundred creations.
Like a father who fought for and nurtured us anew.
Our motto shall call to us
Equality, fraternity among our folk
From our family no one shall break apart
We shall craft a shield of unity
Toward communist victory we'll travel on, we'll travel on.
Long live our land, our folk, our union.

Original lyrics

Tajik lyrics

Cyrillic script
Perso-Arabic script
Latin script (old)
Latin script (modern)
IPA transcription

Чу дасти Рус
мадад намуд,
бародарии халқи Совет устувор шуд,
ситораи ҳаёти мо шарорабор шуд.
Гузаштаҳои пурифтихори мо
ба ҷилва омаданду дар диёри мо, диёри мо
Мустақил давлати Тоҷикон барқарор шуд.

Ба ҳоли таб даруни шаб
Садои раъди даъвати Ленин фаро расид
Зи барқи байрақаш сиёҳии ситам парид
Саодати ҷовидон дар ин замин
Дар ин замон ба мо расид аз(и) Сталин аз(и) Сталин
Марду озода моро чунин ӯ бипарварид.

Ба расми мо, зи насли мо
Касе намедихад амон бо хасми беҳаё.
Аз иттиҳоди совети намешавад ҷудо
Ягонагиро ба худ сипар кунем,
Ба душманон ҳамеша мо зафар кунем зафар кунем!
Зинда бод мулки мо, насли мо, иттиҳоди мо.

،چو دست روس مدد نمود
،برادرئ خلق سوویت استوار شد
.ستارهٔ حیات ما شراره‌بار شد
گذشته‌های پرافتخار ما
به جلوه آمدند و در دیار ما، دیار ما
.مستقل دولت تاجیکان برقرار شد

به حال تب درون شب
صدای رعد دعوت لنین فرا رسید
ز برق بیرقش سیاهی ستم پرید
سعادت جاودان در این زمین
در اين زمان به ما رسيد عز(ى) ستالين عز(ى) ستالين
.مرد آزاده مارا چنین نو بپرورید

به رسم ما، ز نسل ما
.کسی نمی‌دهد امان با خصم بی‌حیا
از اتحاد سوویت نمی‌شود جدا
،يگانگیرا به خود سپر كنیم
،به دشمنان همیشه ما ظفر کنیم ظفر کنیم
.زنده باد ملک ما، نسل ما، اتحاد ما

Cu dasti Rus madad namud,
ʙarodariji xalqi Sovet ustuvor şud,
sitoraji hajoti mo şaroraʙor şud.
Guzaştahoji puriftixori mo
ʙa çilva omadandu dar dijori mo, dijori mo
Mustaqil davlati Toçikon ʙarqaror şud.

Ba holi taʙ daruni şaʙ
Sadoji raʼdi daʼvati Lenin faro rasid
Zi ʙarqi ʙajraqaş sijohiji sitam parid
Saodati çovidon dar in zamin
Dar in zamon ba mo rasid az(i) Stalin az(i) Stalin
Mardu ozoda moro cunin ū ʙiparvarid.

Ba rasmi mo, zi nasli mo
Kase namedixad amon ʙo xasmi ʙehajo.
Az ittihodi soveti nameşavad çudo
Jagonagiro ʙa xud sipar kunem,
Ba duşmanon hameşa mo zafar kunem zafar kunem,
Zinda ʙod mulki mo, nasli mo, ittihodi mo.

Chu dasti Rus madad namud,
barodariyi xalqi Sovet ustuvor shud,
sitorayi hayoti mo sharorabor shud.
Guzashtahoyi puriftixori mo
ba jilva omadandu dar diyori mo, diyori mo
Mustaqil davlati Tojikon barqaror shud.

Ba holi tab daruni shab
Sadoyi ra‘di da‘vati Lenin faro rasid
Zi barqi bayraqash siyohiyi sitam parid
Saodati jovidon dar in zamin
Dar in zamon ba mo rasid az(i) Stalin az(i) Stalin
Mardu ozoda moro chunin ú biparvarid.

Ba rasmi mo, zi nasli mo
Kase namedixad amon bo xasmi behayo.
Az ittihodi soveti nameshavad judo
Yagonagiro ba xud sipar kunem,
Ba dushmanon hamesha mo zafar kunem, zafar kunem!
Zinda bod mulki mo, nasli mo, ittihodi mo.

/tʃu dasti ɾus madad namud/
/baɾɔdaɾiji χalqi sɔvet ustuvɔɾ ʃud/
/sitɔɾaji hajɔti mɔ ʃaɾɔɾabɔɾ ʃud/
/guzaʃtahɔji puɾiftiχɔɾi mɔ/
/ba dʒilva ɔmadandu daɾ dijɔɾi mɔ, dijɔɾi mɔ/
/mustaqil davlati tɔdʒikɔn baɾqaɾɔɾ ʃud/

/ba hɔli tab daɾuni ʃab/
/sadɔji ɾaʔdi daʔvati lenin faɾɔ ɾasid/
/zi baɾqi bajɾaqaʃ sijɔhiji sitam paɾid/
/saɔdati dʒɔvidɔn daɾ in zamin/
/daɾ in zamɔn ba mɔ ɾasid az(i) stalin az(i) stalin/
/maɾdu ɔzɔda mɔɾɔ tʃunin ɵ bipaɾvaɾid/

/ba ɾasmi mɔ, zi nasli sadɔ/
/kase namediχad amɔn bɔ χasmi behajɔ/
/az ittihɔdi sɔveti nameʃavad dʒudɔ/
/jagɔnagiɾɔ ba χud sipaɾ kunem/
/ba duʃmanɔn hameʃa mɔ zafaɾ kunem zafaɾ kunem/
/zinda bɔd mulki mɔ, nasli mɔ, ittihɔdi mɔ/

English translation

When Russia's hand supported us,
The guild of the Soviet folk was created,
The star of our life was enlightened.
Oh, our pasts with effulgence filled
Came to vision into our land, our homeland.
An independent state of the Tajik folk was formed.
Feverishness during the night
The thunderous roar of Lenin's summon sounded
From the glow of his flag, there the dark oppression went
The eternal happiness that lieth upon this Earth
'Twas since this time that we've reached good ol' Stalin, good ol' Stalin
Like a father who fought for and nurtured us anew.
In our tradition, under our epoch
No one is spared with indignant hostility.
For we are inseparable from the Union
We shall craft a shield of unity
Against the enemies we shall always triumph, always triumph!
Long live our land, our age, our union.

Russian version

Cyrillic script Latin script

Руси рука на все века
В семью могучую слила Советский весь народ.
Над нами новая судьба в лучах зари встаёт.
Мы древней доблестью вновь сердца зажгли,
Повсюду слава гремит родной земли, родной земли.
В государстве Таджикском Таджик воле гимн поёт.

Под игом тьмы томились мы.
Но грянул громом благодатным Ленина призыв,
Багряной молнией сверкнуло знамя, тьму пронзив.
Счастливый день, вольный труд, стальную мощь
Несёт нам Сталин родной, любимый вождь, любимый вождь.
Как отец, нас растил он, в трудах, в битвах закалив.

Велим сынам, подобно нам,
Рукою грозною разить бесчестный вражий строй
И верность вечную хранить семье своей большой.
Единство стало щитом нам боевым.
Во всех сраженьях врагов мы победим, мы победим.
Век живи, милый край, век живи, наш Союз родной!

Rusi ruka na vse veka
V semjü mogučuju slila Sovetskij vesj narod.
Nad nami novaja sudjba v lučah zari vstajot.
My drevnej doblestjü vnovj serdca zažgli,
Povsüdu slava gremit rodnoj zemli, rodnoj zemli.
V gosudarstve Tadžikiskom Tadžik vole gimn pojot.

Pod igom tjmy tomilisj my.
No gränul gromom blagodatnym Lenina prizyv,
Bagränoj molnijej sverknulo znamä, tjmu pronziv.
Sčastlivyj denj, voljnyj trud, staljnuju moščj
Nesöt nam Stalin rodnoj, lübimyj voždj, lübimyj voždj.
Kak otec, nas rastil on, v trudah, v bitvah zakaliv.

Velim synam, podobno nam,
Rukoju groznoju razitj besčestnyj vražij stroj
I vernostj večnuju hranit semje svojej boljšoj.
Jedinstvo stalo ščitom nam bojevym.
Vo vseh sraženjäh vragov my pobedim, my pobedim.
Vek živi, milyj kraj, vek živi, naš Sojuz rodnoj!

See also

Kids robot.svg In Spanish: Himno de la República Socialista Soviética de Tayikistán para niños

kids search engine
Anthem of the Tajik Soviet Socialist Republic Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.