kids encyclopedia robot

Mopti Region facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Mopti cercles
Cercles of the Mopti Region

The Mopti Region is a region in Mali.

Cercles

Mopti is divided into 8 cercles that contain a total of 108 municipalities:

  • Bandiagara
  • Bankass
  • Djenne
  • Douentza
  • Koro
  • Mopti
  • Tenenkou
  • Youwarou
kids search engine
Mopti Region Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.