kids encyclopedia robot

Sayaun Thunga Phool Ka facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
सयौं थुँगा फूलका
Sayaũ Thũgā Phūlkā
Made of Hundreds of Flowers
National anthem of Nepal
Lyrics Byākul Māilā
Music Amber Gurung
Adopted 2007

Sayaũ Thũgā Phūlkā (सयौं थुँगा फूलका), Nepali for "Made of Hundreds of Flowers", has been the national anthem of Nepal since August 2007, replacing "Rāṣṭriya Gān" after a change in regime. The lyrics (words) were written by Byākul Māilā and the music was composed by Amber Gurung.

Lyrics

Nepali original

Dewanāgarī
(official)
Nepali Latin script
Nepali Cyrillic script
IPA transcription

𝄆 सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-महाकाली। 𝄇

प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल
वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल।

ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।

बहु जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।

𝄆 Sayaũ thũgā phūlkā hāmī, euṭai mālā Nepālī
Sārwabhaum bhaī phailiekā, Mecī-Mahākālī 𝄇

Prakṛtikā koṭī-koṭī sampadāko ā̃cala,
Wīrharūkā ragatale, swatantra ra aṭala

Zñānabhūmi, xāntibhūmi Tarāī, Pahāḍ, Himāla
Akhaṇḍa yo pyāro hāmro mātṛbhūmi Nepāla

Bahul zāti, bhāṣā, dharma, sãskṛti chan wixāla
Agragāmī rāṣṭra hāmro, zaya zaya Nepāla!

𝄆 Сәйәу̃ тху̃га пхӯлка хамӣ, эутъәй мала Непалӣ
Сарвәбхәум бхәи пхәйлиека, Мецӣ-Мәхакалӣ. 𝄇

Прәкрътика котъӣ-котъӣ сәмпәдако а̃цәлә,
Вӣрхәрӯка рәгәтәле, свәтәнтрә рә әтъәлә

Зньанәбхӯми, щантибхӯми Тәраи, Пәхадъ, Хималә
Әкхәндъә йо пяро хамро матръбхӯми Непалә

Бәхул зати, бхаша, дхәрмә, сә̃скръти цхән вищалә
Әгрәгамӣ раштърә хамро, зәйә-зәйә Непалә!

𝄆 [sʌjʌũ t̪ʰũɡa pʰulka ɦami ǀ eut̠ʌi mala nepali]
[saɾʷʌbʱʌum bʱʌi pʰʌilieka ǀ met͡si mʌɦakali] 𝄇

[pɾʌkr̥it̪ika kot̠ikot̠i sʌmpʌd̪ako ãt͡sʌlʌ]
[wiɾɦʌɾuka rʌɡʌt̪ʌle sʷʌt̪ʌnt̪ɾʌ rʌ ʌt̠ʌlʌ]

[d͡zɲanʌbʱumi ǀ ɕant̪ibʱumi t̪ʌɾai ǀ pʌɦad̠ ǀ ɦimalʌ]
[ʌkʰʌn̠d̠ʌ jo pʲaɾo ɦamɾo mat̪r̥ibʱumi nepalʌ]

[bʌɦul d͡zat̪i ǀ bʱaʃa ǀ d̪ʱʌɾmʌ ǀ sãskr̥it̪i t͡sʰʌn wiɕalʌ]
[ʌɡɾʌɡami raʃt̠ɾʌ ɦamɾo ǀ d͡zʌjʌ d͡zʌjʌ nepalʌ]

English translations

Literal translation Singable, poetic translation
(unofficial)

𝄆 Woven from hundreds of flowers, we are one garland that's Nepali
Spread sovereign from Mechi to Mahakali. 𝄇

A shawl of nature's wealth unending
From the blood of the braves, a nation free and non-moving.

A land of knowledge, of peace, the plains, hills and mountains tall
Indivisible, this beloved land of ours, our motherland Nepal.

Of many races, languages, religions, and cultures of incredible sprawl
This progressive nation of ours, all hail Nepal!

𝄆 Woven from hundred flowers, we are garland Nepali
Sovereignly extended from Mechi to Mahakali. 𝄇

Millions of natural beauties, history like a shawl
Bloods of the braves make it free and immotile.

Land of peace, knowledge in the plains, hills and mountains
One-piece beloved country, motherland Nepal.

Races, languages, religions, cultures in-credible
Progressive nation, I salute Nepal-aa!

Trivia

  • In August 2016, this anthem is #3 in BBC's list of Rio 2016: The most amazing national anthems due to its joyous tune and musical differences compared with other anthems.
kids search engine
Sayaun Thunga Phool Ka Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.