River Bluff, Kentucky facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

River Bluff is a city of Kentucky in the United States.


River Bluff, Kentucky Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.