kids encyclopedia robot

Yoshi Touch & Go facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Yoshi Touch & Go
Developer(s) Nintendo EAD
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Hidetoshi Takeshita
Producer(s) Toyokazu Nonaka
Artist(s) Yasuhisa Nakagawa
Writer(s) Soshi Kawasaki
Composer(s) Yutaka Minobe
Masayoshi Ishi
Series Yoshi
Platform(s) Nintendo DS, Virtual Console (Wii U)
Release date(s) Nintendo DS:
  • January 27, 2005 ROC
Virtual Console (Wii U) (Full Release):
  • April 9, 2015 EU
Virtual Console (Wii U) (Promotional Release):
Genre(s) Platforming
Mode(s) Single-player