kids encyclopedia robot

WarioWare: Smooth Moves facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
WarioWare: Smooth Moves
Developer(s) Nintendo SPD Group No.1
Intelligent Systems
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Goro Abe
Taku Sugioka
Producer(s) Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi
Designer(s) Yoshio Sakamoto
Programmer(s) Masaru Yamanaka
Yuguru Ozawa
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Composer(s) Naoko Mitome
Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba
Kenichi Nishimaki
Series Wario
Platform(s) Wii, Wii U
Release date(s) Original release:
  • December 2, 2006 EU
Wii (Nintendo Selects):
  • EU May 20, 2011
Wii U (digital download):
  • September 15, 2016 EU
Genre(s) Action
Mode(s) Single-player

WarioWare: Smooth Moves is a 2006/2007 video game for the Wii.

Images for kids

kids search engine
WarioWare: Smooth Moves Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.