kids encyclopedia robot

Wario Land 3 facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Wario Land 3
Developer(s) Nintendo R&D1
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Producer(s) Gunpei Yokoi
Designer(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Kenichi Sugino
Programmer(s) Masaru Yamanaka
Yuguru Ozawa
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Composer(s) Ryoji Yoshitomi
Kozue Ishikawa
Series Wario
Platform(s) Game Boy Color, Virtual Console (Nintendo 3DS)
Release date(s) Game Boy Color:
  • March 21, 2000 EU
Virtual Console (3DS):
  • May 2, 2012 PAL
Genre(s) Platforming
Mode(s) Single-player

Wario Land 3 is a video game. It was released in 2000 for the Game Boy Color. In 2012, it was also released for the Virtual Console of the Nintendo 3DS.

kids search engine
Wario Land 3 Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.