kids encyclopedia robot

WarioWare: Touched! facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
WarioWare: Touched!
Developer(s) Nintendo SPD
Intelligent Systems
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Ryuichi Nakada
Producer(s) Yoshio Sakamoto
Ryoichi Kitanishi
Designer(s) Yoshio Sakamoto
Programmer(s) Masaru Yamanaka
Yuguru Ozawa
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Composer(s) Masanobu Matsunaga
Yasuhisa Baba
Masaru Tajima
Series Wario
Platform(s) Nintendo DS, Virtual Console (Wii U), Nintendo 3DS
Release date(s) Nintendo DS:
  • December 2, 2004 ROC
Virtual Console (Wii U):
Nintendo 3DS (digital download):
  • March 17, 2016 NA
Genre(s) Action
Mode(s) Single-player

WarioWare: Touched! is a 2004/2005 video game for the Nintendo DS.

Images for kids

kids search engine
WarioWare: Touched! Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.