kids encyclopedia robot

Wario Land: Super Mario Land 3 facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Wario Land: Super Mario Land 3
Developer(s) Nintendo R&D1
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Producer(s) Gunpei Yokoi
Designer(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Kenichi Sugino
Programmer(s) Masaru Yamanaka
Yuguru Ozawa
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Composer(s) Ryoji Yoshitomi
Kozue Ishikawa
Series Wario
Platform(s) Game Boy, Virtual Console (Nintendo 3DS)
Release date(s) Game Boy:
  • January 21, 1994 NA
Virtual Console (3DS):
  • December 14, 2011 PAL
Genre(s) Platforming
Mode(s) Single-player

Wario Land: Super Mario Land 3 (also known as Wario Land or Super Mario Land 3) is a video game. It was released in 1994 for the Game Boy. In 2011, it was also released for the Virtual Console of the Nintendo 3DS. It is the successor to Super Mario Land 2: 6 Golden Coins (1992, Game Boy). It is also the first game in the Wario Land series.

In 1995, a successor with the name Virtual Boy Wario Land was released for the Virtual Boy.

Images for kids

kids search engine
Wario Land: Super Mario Land 3 Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.