kids encyclopedia robot

Wario Land II facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Quick facts for kids
Wario Land II
Developer(s) Nintendo R&D1
Publisher(s) Nintendo
Director(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Producer(s) Gunpei Yokoi
Designer(s) Hiroji Kiyotake
Takehiko Hosokawa
Kenichi Sugino
Programmer(s) Masaru Yamanaka
Yuguru Ozawa
Isao Hirano
Yoshinori Katsuki
Composer(s) Ryoji Yoshitomi
Kozue Ishikawa
Series Wario
Platform(s) Game Boy, Game Boy Color, Virtual Console (Nintendo 3DS)
Release date(s) Game Boy:
  • March 2, 1998 JP
Game Boy Color:
  • October 21, 1998 NA
Virtual Console (3DS):
  • April 4, 2012 PAL
Genre(s) Platforming
Mode(s) Single-player

Wario Land II (also known as Wario Land 2) is a video game. It was released in 1998 for the Game Boy and Game Boy Color. In 2012, it was also released for the Virtual Console of the Nintendo 3DS.

Images for kids

kids search engine
Wario Land II Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.