Zhou Youguang facts for kids

Kids Encyclopedia Facts
Zhou Youguang 1920s
Zhou Youguang in the 1920s.

Zhou Youguang (Chou Yu-kuang; Chinese: 周有光; pinyin: Zhōu Yǒuguāng; Wade–Giles: Chou1 Yu3-kuang1; born Zhou Yaoping (Chinese: 周耀平; pinyin: Zhōu Yàopíng; Wade–Giles: Chou1 Yao4-p'ing2); 13 January 1906) is a Chinese linguist. He is often called the "father of Hanyu Pinyin". Hanyu Pinyin is the official romanization of Chinese in the People's Republic of China.

Zhou Youguang was born in Changzhou, Jiangsu. In 1933, he married Zhang Yunhe before she died in 2002. They had two children together Zhou Xiaoping (born 1934) and Zhou Xiaohe (1935–1941).

Images for kids


Zhou Youguang Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.