kids encyclopedia robot

Fujieda, Shizuoka facts for kids

Kids Encyclopedia Facts

Fujieda (藤枝市, Fujieda-shi) is a city in Shizuoka Prefecture, Japan. It is on the main island of Honshū.

Images for kids

kids search engine
Fujieda, Shizuoka Facts for Kids. Kiddle Encyclopedia.